Revízie plynu v karavanoch a obytných autách

V poslednej dobe nás navštevujú zákazníci, ktorí majú veľmi divným, možno až podozrivým spôsobom realizované revízie plynu (rozvodov a zariadení). V každom prípade im tieto revízie vykonávajú osoby, ktoré majú absolvované rôzne školenia, napr. vo firme Truma, prípadne Dometic a podobne. 

 
Dovoľujem si upozorniť, že revíziu plynu (rozvodov a zariadení) môže vykonať a vystaviť o tom revíznu správu iba revízny technik, ktorý má príslušné osvedčenie (osvedčenie predpísaného rozsahu) vydané Technickou inšpekciou Slovenskej republiky. Akékoľvek iné osvedčenie neoprávňuje vydať osvedčenie o revízii, prípadne takto vydané osvedčenie je neplatné. Je síce možné že boli vykonané skúšky tesnosti a funkčnosti (možno aj predpísanými prístrojmi a postupmi), ale majiteľ karavanu má maximálne iba dobrý pocit že mu (možno) nikde neuniká plyn a všetky spotrebiče mu fungujú správe. Nemá však žiadne poistenie  v prípade vzniku škody voči poisťovni ani voči žiadnej tretej osobe. Toto je dobré si uvedomiť.
 

Samozrejme každý si so svojím majetkom nakladá ako chce, je to jeho vec, ale rovnako potom znáša aj prípadne následky.